حریم خصوصی

  1. Home
  2. حریم خصوصی
فریلنسرها
  1. کلیه اطلاعات شخصی کاربران اعم از شماره تلفن، مدارک و اطلاعات هویتی جزء حریم خصوصی آنها خواهد بود و شهر کار نسبت به حفظ آنها کوشاست و تنها برای استفاده بهینه جهت ارائه خدمات بهتر به کاربران دریافت می گردد و تنها در صورت نیاز به رجوع به مراجع قضایی تحویل مراجع مذکور می گردد
  2. کلیه اطلاعات مکاتبات پروژه ها و فایل های ارسالی و دریافتی جزء حریم خصوصی کاربران است و تنها در صورت نیاز به رجوع به مراجع قضایی تحویل مراجع مذکور می گردد